GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان فرانسه: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن فرانسه است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در فرانسه مسلم شود.