تعریف خبرخوان کرمانشاه: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده یا نویسندگان آن وابستگی های روشن و قابل احرازی به کرمانشاه داشته باشند.