تعریف خبرخوان برنامه نویسی: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده یا نویسندگان آن مطالبی در ارتباط با برنامه نویسی داشته باشند.