تعریف خبرخوان معلمین: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده یا نویسندگان آن در امور آموزشی شاغل هستند.